Vooler - Puheterapia - Vooler
Tehty helpoksi Voolerilla

Vooler digi­ta­li­soi puhe­tera­pia­tunnit

Vooler on yhteis­kehittänyt Verven puhe­terapeuttien kanssa, kuinka etä­puhe­terapiaa tehdään. Nyt voit ostaa palveluna puhe­terapian digi­talisoinnin Voolerilta.

Lue lisää »

Digi­tali­soidaan yhdessä myös sinun puhe­terapia­palvelut

Puhe­terapia-asiakkaat ovat erittäin tyytyväisiä etä­istuntoihin, kun ne tehdään puhe­terapian tarpeisiin suun­nitel­luil­la Voolerin kuva­puheluilla ja digi­taali­sesti toimivilla terapia­menetel­millä. Nyt myös sinä voit aloittaa omien puhe­terapia­palve­luiden digi­tali­soin­nin ottamalla käyttöön Voolerin puhe­terapia­istunnot ja osal­lis­tu­malla Voolerin koulutus­ohjelmaan puhe­terapian digi­tali­soimisesta.

Mika kertoo kuinka puhe­terapia­harjoit­teita tehdään Voolerilla

Voolerin edut puhe­terapeu­teille

1
Helpot­taa osal­lis­tu­mis­ta tera­pia­tun­neil­le

Asiakas voi tulla terapia­tunnille hänelle sopi­vasta pai­kasta, kuten esimer­kiksi päivä­kodista, koulusta, työ­pai­kasta tai muka­vasti koti­sohvalta. Tämä vähen­tää asiak­kaan matkus­tus­aikaa ja logis­tisia järjes­telyi­tä arjen kii­reis­sä. Myös tera­peutti voi tehdä terapia­tunnin halua­mas­saan pai­kassa ja sääs­tää matkus­tus­ajoissa.

2
Hyvä etä­terapia vaatii harjoit­teiden digi­tali­soi­mista

Etä­terapiaa voi tehdä laaduk­kaasti, mutta ei samalla tavalla kuin lähi­tera­piaa tai pelkällä video­puhelulla. Laadukas etä­terapia vaatii käytet­tävältä video­puhelu­sovel­luk­selta puhe­terapian käyttö­tarpei­siin tehtyjä ominai­suuksia ja digi­talisoi­tuja työ­menetelmiä. Vooleriin on yhteis­kehi­tetty Verven puhe­tera­peut­tien kanssa juuri puhe­tera­pian tarvit­semat omi­nai­suudet. Voolerilla voit aloittaa etä­tunnin kuva­puhelulla, tehdä asiakas­koh­taisia harjoit­teita (inter­aktii­visella kuvien napsuttelulla ja yhteis­kirjoitta­misella tehty puhe­terapia) ja lopet­taa istunto normaa­lina kuva­puheluna. Tällä tavalla saat tehtyä hyviä tera­pia­istuntoja.

3
Enemmän liike­vaih­toa ja vähemmän kuluja

Teke­mällä laaduk­kaita etä­tunteja, voit vähentää matkus­tami­seen menevää aikaa, saada uusia asiak­kaita ja päästä mukaan mm. tule­viin Kelan kilpai­lutuk­siin. Tällä tavalla lisäät huomat­tavasti kilpailu­kykyäsi ja liike­vaihtoa. Kannattaa myös huomata, että Voolerin kulut ovat perin­teisiä vuokra­tiloja huomat­tavasti halvempia: 30 € / kk + 3.75 € / tera­pia­tunti.

4
Voolerin digi­tali­soin­nin kou­lutus­oh­jelma

Puhe­tera­peutti­asiak­kaat pääsevät osal­lis­tumaan Voolerin koulutus­ohjel­maan, jossa pidetään viikoittain etä­työ­pajoja puhe­tera­pian digi­tali­soimi­sesta, annetaan vertais­tukea, ratkais­taan yhdessä vastaan­tulevia haas­teita ja yhteis­kehitetään etä­puhe­terapiaa eteen­päin. Lisäksi sinulla on käytet­tävissä Voolerin käyt­tämi­sestä koulutus­video ja tulos­tettava online ohje­kirja.

5
Yhteis­kehitetty Verven puhe­terapeuttien kanssa

Voolerin puhe­terapia­prosessi on yhteis­kehi­tetty verven puhe­tera­peuttien kanssa. Haluamme myös jatko­kehittää etä­puhe­terapiaa sinun kanssasi Voolerin digi­tali­soinnin koulutus­ohjel­massa.

6
Kuinka inter­aktii­vinen kuva­puhe­tera­pia toimii

Vooleriin on tehty puhe­tera­peu­teille mahdol­lisuus tehdä inter­aktii­visia kuva­harjoit­teita. Harjoit­teen aikana tera­peutti näyt­tää ruudun­jaolla asiak­kaalle teke­miään kuva­harjoi­tuksia, esimer­kiksi Papu­netistä. Puhe­tera­peutti ohjaa asia­kasta kuva­puhelun avulla ja hän näkee mitä kuvia asiakas nap­sauttaa (osoittaa) omalla ruudul­laan. Tällä tavalla voidaan tehdä moni­puolisia ja digi­taali­sesti toimivia puhe­tera­pia-har­joit­teita niin lapsille kuin aikui­sille.

7
Kuinka yhteis­kirjoittamis­harjoite toimii

Voolerin yhteis­kirjoit­tami­sella tehtävä har­joite tehdään kuva­puhelussa näkyvällä kir­joitus­tau­lulla, johon sekä tera­peutti että asiakas voivat kir­joit­taa yhtä aikaa. Puhe­tera­peutti voi ladata uusia harjoitus­tekstejä esimer­kiksi omalla tieto­koneella olevia Word-doku­ment­tejä. Tämän jälkeen asia­kasta ohjataan puhu­malla täyt­tämään teks­tissä olevat puuttuvat kohdat. Tällä tavalla tera­peutti voi käyttää omia harjoite­kir­jas­toja ja tehdä asiakas­koh­tai­sia har­joit­teita.

ALOITA 1KK KOKEILU!

Kokeile Vooleria maksut­tomasti kuu­kau­den ajan ja sen jälkeen 30 € / terapeutti / kk + 3,75 € / tera­pia­tunti.

Tilaa 1kk koeaika »

Vooler Puhe­terapia
30 € / terapeutti / kk
+ 3,75 € / tunti

Puhe­tera­peutin työ­kalu etä­istun­toihin
  • Kuva­puhe­terapia: Inter­aktiivinen ruudun­jako harjoit­teiden teke­miseen omilla mate­riaa­leilla (pdf, Powerpoint, kuvat yms.).
  • Kirjoitus­puhe­terapia: Yhteinen kirjoitus­taulu harjoit­teille ja yhteis­kirjoitta­miselle.
  • Kuva­puhelu­yhteys (mykistys, kamera päälle/pois, chat, ruudun­jako) istunnon alussa, harjoit­teiden aikana ja lopussa.
  • Toimii laitteilla: iPhone, iPad, Android-laitteet ja ylei­simmät tieto­koneen selaimet (Chrome, Safari, Chromium Edge, Firefox)
  • Asiakas voi tehdä harjoit­teita tera­peutin kanssa missä vain rauhal­lisessa tilassa ja Internet-yhtey­dellä (mobiili 4G tai WiFi).
  • Hinta sisältää video­koulutuksen, tulos­tettavan online käyttö­ohjeen, puhelintuen, kyselytunnit Voolerin asiantuntijoille kerran viikossa ja yhteiset teema­työ­pajat Voolerin digi­tali­soinnin koulutus­ohjel­massa kerran kuussa.

1 kk koeajan jäl­keen
30 € / terapeutti / kk + 3,75 € / terapia­tunti

Seuraa etä­puhe­terapian uusia tuulia

Pysy kuulolla ja tilaa uutiskirjeemme

* pakollinen tieto